Statut
dziecizfatimy.pl

SSTATUT
Przedszkola Katolickiego im. Świętych Dzieci z Fatimy
w Ligocie


§ 1

Informacje ogólne o Przedszkolu
 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu:
  Przedszkole Katolickie
  im. Świętych Dzieci z Fatimy
 2. Nazwa stosowana jest w brzmieniu:
  Przedszkole Katolickie Św. Dzieci z Fatimy
 3. W dalszej części Statutu Przedszkole Katolickie Św. Dzieci z Fatimy zwane jest Przedszkolem.
 4. Przedszkole zlokalizowane jest w budynku stanowiącym współwłasność organu prowadzącego przy ul. Rolników 4 w Ligocie.
 5. Organem prowadzącym przedszkole jest Sylwia Strządała, zwana w dalszej części Statutu Dyrektorem.
 6. Przedszkole działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem placówki.

§ 2

Cel i zadania Przedszkola
 1. Podstawowym zadaniem Przedszkola jest objęcie opieką dzieci w wieku przedszkolnym, wychowanie w oparciu o chrześcijański system wartości, a zwłaszcza promowanie wartości prorodzinnych.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i innych dokumentach dotyczących przedszkoli. W szczególności:
  a) kształtuje świadomość chrześcijańską,
  b) wychowuje w postawie szacunku wobec innych ludzi,
  c) budzi wrażliwość emocjonalną i świadomość moralną,
  d) przygotowuje dzieci do efektywnego korzystania z nauki szkolnej,
  e) umożliwia wychowankom zapoznanie się z religią katolicką, kulturą oraz tradycją regionalną i narodową,
  f) współpracuje z rodzicami w celu poznania potrzeb rozwojowych ich dzieci, okazuje pomoc w działaniach wychowawczych, pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziny,
  g) udziela pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
  h) organizuje zajęcia o charakterze rewalidacyjnym dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
 3. Placówka realizuje zadania w zakresie:
  a) realizowania treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  b) organizowania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zindywidualizowanego procesu nauczania i wychowania.

§ 3

Organy Przedszkola
 1. Organami Przedszkola są:
  a) dyrektor,
  b) wicedyrektor,
  c) Rada Pedagogiczna,
  d) Rada Rodziców.
 2. Dyrektor Przedszkola w ramach swoich kompetencji:
  a) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
  b) sporządza arkusz organizacyjny Przedszkola,
  c) jest pracodawcą zatrudnionych osób w Przedszkolu,
  d) przydziela pracownikom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  e) podejmuje współpracę z rodzicami i środowiskiem,
  f) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju dzieci,
  g) umożliwia formację chrześcijańską oraz rozwój zawodowy nauczycieli,
  h) wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli,
  i) dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z subwencji, dotacji, opłat i darowizn,
  j) w przypadku nieobecności dyrektora obowiązki przejmuje wicedyrektor.
 3. Wicedyrektor:
  a) jest powoływany i odwoływany przez dyrektora Przedszkola,
  b) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Przedszkola,
  c) sprawuje nadzór pedagogiczny.
 4. W Przedszkolu może zostać powołana Rada Pedagogiczna, będąca kolegialnym organem Przedszkola. W jej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Przedszkolu. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do uczestnictwa w zebraniach zwyczajnych rady według ustalonego harmonogramu oraz w zebraniach nadzwyczajnych, zainicjowanych przez dyrektora.
  Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na spotkaniu. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  a) konstruowanie i zatwierdzenie planu pracy Przedszkola na dany rok,
  b) opracowanie ramowego rozkładu dnia pobytu dziecka w Przedszkolu,
  c) przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian,
  d) uchwalanie statutu lub jego zmian, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez organ prowadzący,
  e) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia wychowanków z listy Przedszkola,
  f) podejmowanie decyzji w sprawie innowacji pedagogicznych w Przedszkolu,
  g) wyrażanie opinii w sprawie planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro nauczycieli, innych pracowników Przedszkola, rodziców i dzieci. Szczegółowe kompetencje i harmonogram pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Św. Dzieci z Fatimy.
 5. W Przedszkolu może zostać powołana Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola:
  a) Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola,
  b) Rada Rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem,
  c) Zadaniem Rady Rodziców jest współpraca z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki poprzez:
  • uczestniczenie w życiu Przedszkola,
  • prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców w sprawach dotyczących działalności Przedszkola,
  • podejmowanie działań na rzecz Przedszkola.

§4

Organizacja pracy Przedszkola
 1. Organizacja pracy Przedszkola obejmuje:
  ogólną organizację pracy Przedszkola,
  organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.
 2. Ogólna organizacja pracy Przedszkola.
  1) Czas pracy:
  a) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem:
  • przerwy świątecznej (Boże Narodzenie, Wielkanoc),
  • dni ustawowo wolnych w szkołach,
  • innych ustalonych dni podanych wcześniej do wiadomości rodziców.
  b) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin,
  c) w ciągu tygodnia Przedszkole pracuje 5 dni,
  d) godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut,
  e) czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do wieku i możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 2,5–4 lat - około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5–6 lat - około 30 minut.
  2) Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
  3) Niektóre zajęcia mogą odbywać się w grupach dzieci w różnym wieku.
  4) Codzienne zajęcia z dziećmi prowadzone są według ramowego Rozkładu dnia. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
  5) W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, np. rytmika, gimnastyka korekcyjna, języki obce, zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne).
 3. Organizację pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej w Przedszkolu określa Program wychowawczy Przedszkola, uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone przez dyrektora programy pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny Przedszkola, który zatwierdza dyrektor. W Arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
  a) przydział obowiązków na dany rok szkolny dla poszczególnych pracowników,
  b) aktualną liczbę pracowników,
  c) czas pracy poszczególnych oddziałów,
  d) liczbę dzieci przyjętych do przedszkola.

§5

Przyjęcie dziecka do Przedszkola i rozwiązanie umowy
 1. Do Przedszkola dzieci przyjmowane są na podstawie Umowy przyjęcia do Przedszkola zawartej pomiędzy dyrektorem a Rodzicami (Opiekunami prawnymi dziecka).
 2. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5 do 7 lat. W wyjątkowych (uzasadnionych) przypadkach Przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2 lata.
 3. Do poszczególnych oddziałów Przedszkola może być przyjętych odpowiednio 15 oraz 16 dzieci.
 4. W przypadku braku miejsc w Przedszkolu, pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza do tego Przedszkola.
 5. Przedszkole jest placówką otwartą dla wszystkich dzieci bez względu na wyznanie Rodziców (Opiekunów prawnych), jednak warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest akceptacja przez Rodziców (Opiekunów prawnych) katolickiego charakteru placówki i wynikających z tego działań dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Umowa pomiędzy Rodzicami (Opiekunami prawnymi) a dyrektorem zostaje rozwiązana w następujących sytuacjach:
  a) upływa okres pobytu dziecka w Przedszkolu określony w umowie,
  b) dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój wymaga szczególnych warunków, których nie może zapewnić Przedszkole,
  c) dziecko nie uczęszcza do Przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności,
  d) Rodzice (Opiekunowie prawni) nie przestrzegają Statutu Przedszkola,
  e) dziecko zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci,
  f) Rodzice (Opiekunowie prawni) bez podania przyczyny zalegają z opłatami za pobyt dziecka z Przedszkolu.
 7. Umowa pomiędzy Rodzicami (Opiekunami prawnymi) a dyrektorem określa szczegóły pobytu dziecka w Przedszkolu oraz zawiera niezbędne informacje dotyczące dziecka i jego Rodziców (Opiekunów prawnych), z zachowaniem klauzuli RODO.

§6

Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie kwestie nieobjęte statutem podlegają decyzjom dyrekcji w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Statut Przedszkola znajduje się do wglądu w sekretariacie Przedszkola.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Ligota, dn. 13.05.2019r.